Vi fokuserer på kvalitet i alle ledd

Seilduken barnehage er et samvirke hvor foreldrene eier barnehagen og har et medlemskap og en andel. Seilduken har fokus på kvalitet. Det betyr kvalitet i alle ledd, for barn, foreldre og personalet.

Vi tilbyr:
• 6 barnehagelærere fordelt på fire avdelinger. 
• Variert aktivitetstilbud med grupper og turer.
• Handlingsprogram for utvikling av empati, mestring av sinne og problemløsning (Steg for Steg).
• Matservering 5 dager i uken med ett måltid hver dag. Varm mat mandager og fredager levert av Catering byrå. Brød fra Godt Brød, med pålegg tirsdager og torsdager. Onsdager lager avdelingene mat selv. (Kostpengene er pr i dag på 300,-)
• Fokus på kompetanseutvikling i personalgruppen.
• Digitalt utstyr som gjør det enkelt for foreldrene å få mye informasjon om sitt barn og læringsprosesser.

Teamet består av seks pedagogiske ledere, alle utdannetbarnehagelærere, tre barne- og ungdomsarbeidere og tre medarbeidere. 

Vi har fokus på kvaliteten i relasjonene mellom personalet og barna.

 

Historie

Barnehagen er privat og eies og drives som et samvirkeforetak. Samvirkets medlemmer består av foreldre med barn i Seilduken barnehage. Siden starten i 1989 og fram til 1997 var det tre avdelinger – Sjørøverne, Vikingene og Matrosene. I 1997 åpnet den den sisit småbarnsavdelingen, Skårungene. Nå er vi til sammen ca.13 ansatte og 54 barn.

Vedtekter

Vedtektene er i samsvar med barnehageloven og gir retningslinjer om hvordan Samvirkelaget og barnehagen skal drives.

Administrasjon

• Seilduken barnehage SA har det overordnete økonomiske og administrative ansvaret, og er arbeidsgiver for de ansatte.
• Andelslagsstyret velges på årsmøte hvert år.
• Styremøter avholdes månedlig, og daglig leder representant som administrativ-, personal- og faglig leder i barnehagen.
• Foreldre og ansatte er forpliktet til å følge lagets vedtekter og barnehagens vedtekter.

Driften

Barnehagen kan ta imot barn fra 1 til 6 år, og har plass til 18 barn mellom 1 år og 2½ år på småbarnsavdeling. På storbarnsavdelingene kan vi ta imot 36 barn fra 2 år til 6 år.

Samarbeid mellom foreldre og barnehage

I barnehagelovens § 1 vektlegges samarbeidet mellom barnehage og hjem. Siden Seilduken barnehage i tillegg er foreldredrevet, betyr det at samarbeidet mellom barnehage og hjem er særdeles viktig. Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom barnehagens ansatte og foreldrene, hvor man utveksler erfaringer og drøfter eventuelle problemer som måtte oppstå. En viktig forutsetning for å gi et trygt og oversiktlig oppvekstsmiljø for barna er at personalet har en viss innsikt i barnas bakgrunn og dagligliv, og at foreldrene får god informasjon om det som skjer i barnehagen. For å nå målet – gjensidig tillit og respekt – kreves det forpliktelse og ansvarsbevissthet fra begge sider.

Det pedagogiske arbeidet skal stor grad ta hensyn til foreldrenes ønsker og forventninger, og det er nødvendig at disse kommer konkret til uttrykk på foreldremøter og foreldresamtaler. Samtidig er det viktig at personalet synliggjør og konkretiserer sine ideer og visjoner for det arbeidet som blir gjort i barnehagen.

Vi legger vekt på å gi god informasjon om hvordan hverdagen er på avdelinga, slik at foreldrene vet hvordan barnet vil ha det. Vi legger ellers vekt på at foreldrene tar seg god tid til oppstart, slik at vi sammen kan gi barnet en god begynnelse i barnehagen. For å sikre god informasjon til foreldrene har vi en app som gjør at de ansatte enkelt kan dele informasjon og bilder. 

Foreldresamtaler

Dette er et tilbud til foreldre/foresatte som vil snakke nærmere om sitt barn og hvordan det har det i barnehagen. Behovet for foreldresamtaler kan variere, men vi tilbyr som regel to samtaler hvert år. Personalet tar kontakt og avtaler foreldresamtale hvis det er noe de ønsker mer informasjon om eller vil snakke med foreldrene om, og foreldrene kan også be om samtaler hvis man lurer på noe.

Foreldremøter

Blir arrangert en gang i året – på høsten presenterer personalet årets planer og sier litt om hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene. Samarbeidsutvalget kan også innkalle til foreldremøter ved behov og andelslagsstyret innkaller kan også innkalle til foreldremøter eller ekstra generalforsamling, hvis det skulle bli behov for dette.

Dugnad

• Arrangeres av FAU minst to ganger i året.
• Ifølge vedtektene har hver forelder plikt til å gi et dagsverk pr. barnehageår.
• Barnehagen eies av foreldrene og det forventes derfor et større engasjement enn i andre typer barnehager.

Åpningstider

• Barnehagen åpner kl 07.30.
• Barna kan spise medbragt frokost om de ønsker. 
• Stengetid er kl 16.45 og barn og foreldre skal være ute av barnehagen 16.45. Dersom barna ikke er hentet, eller en ikke er ute av barnehagen til 16.45 ilegges andelshaver en bot på 200 kr pr. påbegynte kvarter. Det er ikke tilstrekkelig at foreldrene har kommet til barnehagen kl.16.45.
• Barnehagen er åpen alle hverdager. Unntatt julaften, nyttårsaften, fem planleggingsdager spredt utover året og de tre siste ukene i juli måned. Det er behovsprøvd åpning i romjulen og dagene før påske. Onsdag før påske stenger vi kl.12.00.
• Hovedvekten av vårt faglige tilbud skjer i perioden 09.30 til 14.00, og for at vi skal få gjennomført aktiviteter og turer på en best mulig måte, setter vi pris på å få beskjed hvis barna blir levert eller hentet i denne perioden.

Oppholdsbetaling

• Oppholdsbetalingen følger makspris. Pr i dag er den på 3000,- i mnd. 
• Betaling skjer til den 1. i samme måned.
• Ved oppstart betaler man enten for hel eller halv måned, mens oppsigelse gjelder fra den 1. i måneden, med to måneders oppsigelsestid.
• Juli måned er betalingsfri.
• Barnehagens vedtekter forutsetter at barna har minst fire uker ferie i løpet av året. Vi ser helst at disse ukene tas i forbindelse med sommeren.

Forsikring

Barna i Seilduken barnehage er forsikret, og forsikringen gjelder i barnehagen, på turer, samt på vei til og fra barnehagen.