Arbeid med sosial kompetanse

I tillegg til lek er sosial kompetanse noe av det viktigste vi kan fokuserer på i arbeidet med barna.

Sosial kompetanse handler om vår evne til å være sammen med andre i ulike situasjoner. Barnet skal få lov til å utvikle seg som en enestående person, og samtidig lære seg å være sammen med andre. Barna utvikler seg i samspill og samhandling med andre.

Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.

Arbeidet med sosial kompetanse ligger til grunn for alt vi gjør, både i planlagte og her-og-nå situasjoner. Det er viktig at de voksne i barnehagen er bevisste sine handlinger og at vi er gode rollemodeller. For oss er det viktig å ha en anerkjennende holdning ovenfor hverandre, barn, foreldre og andre personer som er innom barnehagen. Vi skal ha en tydelig og positiv væremåte i vårt samspill med andre.

I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg gjennom kroppslige og språklige handlinger.

Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen.